POJIŠTĚNÍ

Čerpání z povinného ručení při dopravní nehodě

Čerpání z povinného ručení při dopravní nehodě

Pojistné plnění při dopravní nehodě je vždy hrazeno z povinného ručení viníka dopravní nehody. Při dopravní nehodě vždy existují dvě situace, do kterých se můžete dostat

Pojistné plnění při dopravní nehodě je vždy hrazeno z povinného ručení viníka dopravní nehody. Při dopravní nehodě vždy existují dvě situace, do kterých se můžete dostat:

  1.  Svým vozidlem jste způsobil škodu v ČR

Pokud jste způsobil svým vozidlem dopravní nehodu nebo škodu další osobě a nejste vážně zraněn nebo v šoku, je nutné zachovat klid a seznámit se se situací na místě nehody.

Místo nehody je nutné neprodleně označit nejlépe výstražným trojúhelníkem a zabránit tak možné řetězové havárii. 

Dále zjistěte, zda jsou na místě dopravní nehody zraněné osoby a pokud ano, vždy je nutné zavolat rychlou zdravotnickou pomoc a policii. Do jejich příjezdu poskytněte zraněným první pomoc.

Poškozenému sdělte své jméno, příjmení a trvalé bydliště, státní poznávací značku vozidla, kterým byla škoda způsobena, název a sídlo pojistitele, u něhož bylo povinné ručení uzavřeno a číslo pojistné smlouvy.

Policie ČR a kdy je potřeba jí přivolat?

Pokud při dopravní nehodě dojde k zranění nebo usmrcení osoby, k hmotné škodě převyšující částku 100 tisíc Kč, dojde ke škodě na majetku třetí osoby nebo poškození pozemní komunikace, je nutné k dopravní nehodě neprodleně přivolat Policii ČR.

Policii je vhodné zavolat i tehdy, pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech dopravní nehody, a které můžou například ovlivnit plnění z povinného ručení či havarijního pojištění.

Je-li nehoda šetřena policií, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

Při nepřítomnosti policie je nutno pořídit záznam o dopravní nehodě

V případě, že nevznikne povinnost přivolat k dopravní nehodě policii, jsou všichni účastníci dopravní nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Tento záznam musí obsahovat místo a čas dopravní nehody, identifikační údaje všech účastníků a vozidel, příčiny dopravní nehody, její průběh a následky.

K tomuto záznamu je vhodné použít formulář Evropský záznam dopravní nehody nebo lze využít i volný list papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsána dohoda o zavinění. Formulář Evropský záznam dopravní nehody je distribuován pojišťovnami.

Formulář obsahuje samopropisovací papíry, které se po vyplnění a podpisu všemi účastníky nehody od sebe oddělí a každý účastník poté předá svou část pojišťovně. K formuláři je vhodné přidat náčrtek dopravní nehody a její fotodokumentaci, případně také výpovědi svědků.

Pojistiteli, u kterého máte sjednané povinné ručení či havarijní pojištění bez zbytečného odkladu oznamte, že došlo ke škodné události a předejte mu příslušné doklady.

V průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele, aby byl zajištěn hladký průběh likvidace škod pomocí povinného ručení či havarijního pojištění.

  1.  Někdo vám svým vozidlem způsobil škodu v ČR

Pokud vám někdo svým vozidlem způsobil škodu při dopravní nehodě, zjistěte si od škůdce jeho jméno, příjmení a bydliště, státní poznávací značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla způsobena škoda. Dále název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno povinné ručení.

Pokud je vozidlo registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její platnost. Pokud možno si opatřete fotokopii tohoto dokumentu pro pozdější plnění z povinného ručení.

V případě, že není nutné přivolat k dopravní nehodě policii ( kdy přivolat policii ČR viz výše), sepíší účastníci dopravní nehody společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli.

Pro uplatnění nároku na pojistné plnění z povinného ručení se obraťte na příslušného pojistitele škůdce. Pokud se vám nepodařilo zjistit od škůdce údaje o pojistiteli škodícího vozidla, případně pokud škůdce neměl uzavřené platné povinné ručení, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů, kde máte nárok na plnění z garančního fondu.

Více informací ohledně postupu při dopravní nehodě naleznete na webu: www.povinne-ruceni.tv

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi