Bodový systém řidičů

Bodový systém řidičů

Současný bodový systém řidičů u nás v ČR, je platný od roku 2006 a dále novelizován zákonem č. 361/200 Sb. o provozu na pozemní komunikaci.

Jedná se o systém hodnocení řidičů všech motorových vozidel, který důsledně kontroluje dodržování pravidel silničního provozu. Jinými slovy řečeno, řidičský bodový systém má chránit řidiče před ně samými.

Váš aktuální stav trestných řidičských bodů si můžete lehce ověřit na každé pobočce Czech POINT.

Systém přičítání a odečítání řidičských bodů

V rámci závažnosti spáchaného dopravního přestupku získává řidič na své konto od 2 do 7 bodů. Tyto tzv. trestné body se zaznamenávají do centrálního registru řidičů České republiky.

Pokud se během jedné jízdy dopustíte více dopravních přestupků, eviduje se pouze ten nejzávažnější tedy nejvíce bodově ohodnocen. Dopustí-li se řidič jedním činem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich.

Trestné body se mohou samozřejmě i odečítat a to vždy po každém roce řízení motorového vozidla bez ztráty jediného bodu nebo úspěšném absolvování školení bezpečných jízd (To neplatí pro řidiče s nabitými 10 body nebo ty, kteří udělali přestupek za pětibodové ohodnocení).

Po dosažení 12 trestných bodů přichází řidič o průkaz

Tímto tzv. vybodováním řidič obdrží výzvu k neprodlenému odevzdání řidičského průkazu a do 5 dnů ztrácí i své řidičské oprávnění.

Žádost na vrácení řidičského průkazu si můžete podat až po jednom roce a k tomu musíte řádně doložit přezkoušení v autoškole, lékařský posudek a závěry z dopravně psychologického vyšetření.

Hodnocení trestných bodů

7 bodů

Řízení vozidla po požití alkoholu či jiné návykové látky. Obsah alkoholu nesmí být vyšší nad 0,3 promile v krvi. Případné odmítnutí řidiče podrobit se lékařskému vyšetření (dechové zkoušce).
Způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení či těžké újmě na zdraví jiných osob
Nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo i nedovolené opuštění místa nehody. Též za neposkytnutí účinné první pomoci (první pomoc a přivolání záchranných služeb), i když řidič není účastníkem dopravní nehody.
Jízda v protisměru, na železniční přejezd (v nedovoleném momentě) couvání a nedovolené předjíždění, v místech, kde je to zakázáno.
Řízení řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz.

5 bodů

Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu tak, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky na pozemní komunikaci.
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec.
Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný oprávněnou osobou.
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého.
Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání.

4 body

Při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu pro chodce a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky.
Nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě.
Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20% a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více podle jiných právních předpisů.
Řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6.

3 body

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec.
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit.
Překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu.
Řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče.
Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu.

2 body

Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil.
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec.
Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla.

POJIŠTĚNÍ

Chování účastníků dopravní nehody

 Naprostá většina řidičů, téměř 82 %, v průzkumu uvádí...

POJIŠTĚNÍ

S cizím autem do ciziny, aneb co si v takovém případě ohlídat

Chystáte se na dovolenou firemním vozem, autem z autopůjčovny nebo výkonným bourákem vašeho švagra? S tímto způsobem dopravy se pojí určité administrativní povinnosti. Co zařídit, když se chystáte s cizím autem na dovolenou?

POJIŠTĚNÍ

Jaké zabezpečení proti krádeži auta se vyplatí?

Kromě vynikajícího piva a známého českého skla je naše vlast bohužel známá i vysokým počtem krádeží. V celosvětovém měřítku jsme v první třicítce v počtu ukradených aut. Posvítili jsme si na to, jak by mělo vypadat efektivní zabezpečení proti krádeži auta.

Napište nám