POJIŠTĚNÍ

Výpověď pojistné smlouvy - změna pojišťovny

Výpověď pojistné smlouvy - změna pojišťovny

Pojištění se zpravidla uzavírá k 1.1. na dobu neurčitou a následně se pojištění každoročně obnovuje. Jestliže jste se rozhodli pojišťovnu změnit, musíte se držet určitého postupu. Vypovědět pojistnou smlouvu

Pojištění se zpravidla uzavírá k 1.1. na dobu neurčitou a následně se pojištění každoročně obnovuje. Jestliže jste se rozhodli pojišťovnu změnit, musíte se držet určitého postupu. Vypovědět pojistnou smlouvu může pouze pojistník či jím pověřená osoba s plnou mocí.

Máme tyto možnosti způsobu odstoupení od smlouvy o povinném ručení:

Zánik pojištění vozidla výpovědí pojistné smlouvy


Rozhodnete-li se ukončit pojistnou smlouvu výpovědí, učiňte to nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, tj. 6 týdnů před tzv. výročním dnem (den počátku pojistné smlouvy), a to ideálně písemnou formou. Vzor výpovědi pojistné smlouvy najdete v sekci ke stažení na našem portálu www.povinne-ručeni.tv

Zánik pojištění vozidla výpovědí do dvou měsíců od počátku pojistné smlouvy

Další možností je podání písemné výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Od doručení výpovědi pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po uplynutí této lhůty pojištění zaniká.

Zánik pojištění vozidla změnou majitele vozidla, aneb změna vlastníka vozidla 

Tady pojištění vozidla končí dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného vozidla. Nevypotřebovanou část zaplaceného pojištění je Vám pojišťovna musí vrátit zpět.

Na co je nutné dávat pozor:

Nahlásit změnu vlastníka vozidla musí vždy původní vlastník, pojistník či dědic vozidla a bez zbytečného odkladu. Do své pojišťovny zašlete písemnou formu výpovědi včetně kopie kupní smlouvy nebo kopie velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Zánik pojištění vozidla z důvodu neplacení pojistného

Jestliže pojistné neplatíte nebo na tuto povinnost zapomenete, může to vést v určitých případech až k zániku pojištění. Ja zákonem dáno, že pojištění zaniká dnem následujícím, po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníku. Tato lhůta přitom nesmí být kratší než 30dnů.

 Na co je nutné dávat pozor:

Upomínka, zaslaná pojistitelem, musí obsahovat upozornění na termín zániku pojištění. V jiných než těchto případech ke skončení pojištění nedochází. Za předpokladu neplacení pojistného bude pojistitel vymáhat v rámci soudního řízení dlužné pojistné na současném pojištěnci.

Zánik pojištění vozidla podáním výpovědi do tří měsíců od doby doručení oznámení o vzniku pojistné události 

Tohoto důvodu mohou využít obě strany, Vy(pojistník) i pojišťovna, která se takto za určitých okolností může zbavovat největších neplatičů. Výpovědní lhůta je zde stanovena na 30dnů.

Zánik pojištění vozidla oboustrannou dohodou

Další možností je ukončení pojištění dohodou uzavřenou mezi oběma stranami, tj. pojistníkem a pojistitelem. Doporučení: Na tento způsob výpovědi pojistné smlouvy není dobré vždy spoléhat. Jde spíše o výjimečné případy.

Zánik pojištění z důvodu fyzické neexistence vozidla

Pojištění v tomto případě zaniká dnem, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat a je odhlášeno z registru.

Na co je nutné dávat pozor:

Toto je nutné doložit pojišťovně formou písemné žádosti o zrušení pojištění. Dále je potřeba doložit kopii dokladu o likvidaci vozidla (nejč. vrakoviště).

Pojištění zaniká také dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel, kterou spravují příslušné obecní úřady

Na co je nutné dávat pozor:

Tuto skutečnost je nutné doložit pojišťovně formou písemné žádosti o zrušení pojištění. Dále je potřeba doložit kopii dokladu o vyřazení vozidla. V případě odcizení vozidla, nelze-li dobu odcizení přesně určit, se považuje vozidlo za odcizené, jakmile policie přijme oznámení o odcizení vozidla. Je-li vozidlo neoprávněně používáno jinou osobou, pojišťovna nadále poskytuje pojistné plnění.

Zánik pojištění z důvodu převodu pojistného kmene nebo jeho části na jiného pojistitele a zánik pojištění z důvodu zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele

Pojištění je v tomto případě ukončeno na písemnou výpověď pojistníka, a to do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.
  

 Zánik pojištění z důvodu změny výše pojistného

Vypovědět smlouvu o povinném ručení je také možné v případě, kdy pojistitel či pojišťovna změní výši pojistného a pojistník s touto změnou nesouhlasí. Pokud nastane tento případ, pojistník výpověď pošle písemně, a to do doby 30-ti dnů od doručení informace o změně pojistného.

Doklad o bezeškodném průběhu pojištění vozidla

Zároveň s výpovědí smlouvy o povinném ručení si u Vašeho současného pojistitele požádejte o doklad o bezeškodném průběhu pojištění za minulý/minulé měsíce, které Vám umožní čerpat bonus u nové pojišťovny. Toto potvrzení budete potřebovat při uzavírání nové smlouvy.

Na co je nutné si dávat pozor:

I když byla z pojistné smlouvy již čerpána určitá částka, neznamená to, že přijdete o bonus. Pokud jde o menší škody, pojišťovna bonus uzná (např. uhrazené přední sklo nemusí mít vliv na výši bonusu). Bourali-li jste během uplynulého pojistného období - o toto potvrzení nežádejte.

Uzavření nového pojištění

Do 14 dnů po zániku předešlé smlouvy o povinném ručení je nutno uzavřít smlouvu novou.
 
Za předpokladu, že tuto podmínku majitel vozidla nesplní, je povinen ze zákona odevzdat státní poznávací značku a osvědčení o technickém průkazu. Nesplní-li tyto požadavky, může mu být uložena pokuta.
 
K uzavření nové smlouvy o povinném ručení je třeba doložit potvrzení o bezeškodném průběhu minulého pojištění. Za předpokladu, že toto potvrzení v době uzavírání nového pojištění nemáte, bude stačit Vaše čestné prohlášení s tím, že po obdržení dokladu jej dodatečně doložíte.

Na co je nutné dávat pozor:

Potvrzení o bezeškodném průběhu minulého pojištění od pojišťovny získáte až v okamžiku, kdy od Vás pojišťovna obdrží doklad o pojištění vozidla a zelenou kartu.

  • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi