POJIŠTĚNÍ

Ukončení pojistné smlouvy pro potřeby povinného ručení

Ukončení pojistné smlouvy pro potřeby povinného ručení

Změnit pojišťovnu, u které máme uzavřené povinné ručení, není možné kdykoli se takto rozhodneme. Důvody a lhůty pro zrušení či výpověď pojistné smlouvy povinného ručení jsou definovány zákonem č. 37/2004 Sb.

Možnosti, jak změnit pojišťovnu, kde máme sjednáno povinné ručení jsou následující:

1) výpověď povinného ručení či havarijního pojištění ke konci pojistného období tzv. k výročí pojistné smlouvy

U pojištění, povinného ručení či havarijního pojištění, kde je sjednáno běžné pojistné, zaniká pojištění odpovědnosti neboli povinné ručení písemnou výpovědí ke konci pojistného období. Pojistné období je sjednáváno na dobu jednoho roku. Výpověď smlouvy povinného ručení nebo havarijního pojištění musí být písemně doručena na pobočku příslušné pojišťovny alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období.

2) výpověď povinného ručení či havarijního pojištění do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy

Do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy můžete smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Dnem doručení výpovědi začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po které povinné ručení či havarijní pojištění zaniká.
Nezapomeňte pojišťovně sdělit jakým způsobem vám má vrátit případný přeplatek na pojistném ( číslo účtu, poštovní doručovací adresa..)

3) výpověď povinného ručení či havarijního pojištění z důvodu změny vlastníka pojištěného vozidla

V tomto případě pojištění odpovědnosti neboli povinného ručení zaniká dnem nahlášení změny vlastníka vozidla příslušné pojišťovně. Tuto změnu vlastnictví je nutné pojišťovně doložit předložením kupní smlouvy vozidla nebo velkým technickým průkazem se záznamem o převodu na jiného majitele. Výpověď povinné ručení či havarijního pojištění musí být vždy učiněna písemně.

4) výpověď povinného ručení či havarijního pojištění z důvodu dočasného odhlášení z registru vozidel 

V případě dočasného vyřazení vozidla z registru motorových vozidel na příslušném obecním úřadě musíte pojišťovně předložit velký technický průkaz se záznamem o dočasném vyřazení vozidla. Nezapomeňte pojišťovně sdělit jakým způsobem vám má vrátit  případný přeplatek na pojistném.

5) výpověď povinného ručení či havarijního pojištění z důvodu trvalého odhlášení z registru vozidel

V případě, že vozidlo přestalo fyzicky existovat a bylo ekologicky zlikvidováno, je nutné tuto skutečnost oznámit příslušné pojišťovně předložením velkého technického průkazu se záznamem o trvalém vyřazení vozidla.

6) výpověď povinného ručení či havarijního pojištění z důvodu odcizení vozidla

Dalším důvodem k zániku povinné ručení či havarijní pojištění je odcizení vozidla. Pro zrušení pojistné smlouvy je nutné pojišťovně předložit protokol od policie ČR.

7) výpověď povinného ručení či havarijního pojištění do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Soukromé pojištění - povinné ručení či havarijní pojištění může pojistitel nebo pojistník vypovědět do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Ode dne doručení výpovědi povinné ručení či havarijní pojištění začíná běžet výpovědní lhůta jednoho měsíce. Uplynutím této lhůty povinné ručení či havarijní pojištění zaniká.

8) výpověď povinného ručení či havarijního pojištění z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Pojistnou smlouvu povinného ručení či havarijního pojištění je také možno ukončit v případě, že pojistitel zvýší cenu pojistného a pojistník s novou cenou nesouhlasí. Výpověď povinného ručení či havarijního pojištění je třeba písemně doručit pojišťovně a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne oznámení změny výše pojistného. Pojištění poté zaniká k poslednímu dni pojistného období.

9) zánik povinného ručení či havarijního pojištění v případě neplacení pojistného

Pojistná smlouva povinného ručení či havarijního pojištění bude ukončena také z důvodu neplacení pojistného. Tato možnost se ale pojištěnému velice prodraží. Pojišťovna klienta nejprve upozorní na nedoplatek pojistného povinného ručení či havarijního pojištění. Pokud ani poté není pojistné uhrazeno, zašle klientovi pojišťovna upomínku. Po uplynutí doby její splatnosti pojistná smlouva povinného ručení či havarijního pojištění zanikne. Pojišťovna poté po klientovi vyžaduje doplatek pojistnéhopovinného ručení či havarijního pojištění navýšený o penále z prodlení.

10) zánik povinného ručení či havarijního pojištění dohodou

Další možností zániku povinného ručení či havarijního pojištění je dohoda obou stran, tzn. mezi pojistitelem a pojistníkem. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Výpovědi pojistných smluv povinného ručení či havarijního pojištění doporučujeme doručovat příslušným pojišťovnám doporučeně poštou a doklad od České pošty si uschovat pro případ, že by zásilka nebyla doručena.
Nezapomeňte pojišťovnu požádat o vystavení a zaslání dokladu o bezeškodném průběhu povinného ručení či havarijního pojištění.
Z pojistných podmínek většiny pojišťoven navíc vyplívá, že v případě ukončení pojistné smlouvy povinného ručení či havarijního pojištění si pojišťovny nárokují pojistné do konce měsíce, ve kterém byla písemná výpověď doručena.

Žádost o výpověď pojistné smlouvy povinného ručení či havarijního pojištění by měla obsahovat následující náležitosti:

 • důvod výpovědi
 • jméno pojistníka
 • adresa pojistníka
 • RČ pojistníka
 • kontakt na pojistníka
 • číslo pojistné smlouvy
 • výrobní značka a model vozidla
 • registrační značka vozidla
 • VIN vozidla
 • podpis pojistníka a datum podpisu
 • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi