POJIŠTĚNÍ

Jaké postihy hrozí motoristům za neplacení povinného ručení?

Jaké postihy hrozí motoristům za neplacení povinného ručení?

Sankce za provoz vozidla bez pojištění se významně zpřísňují! Zároveň se zvyšuje i jejich vymahatelnost.

Příspěvek nepojištěných do garančního fondu (GF) se vztahuje na vlastníky nebo provozovatele nepojištěných registrovaných vozidel (tzn. registrovaných vozidel bez povinného ručení). Počínaje 1. lednem 2009 budou mít povinnost za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek. Tuto povinnost nově zavádí § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou vypláceny poškozeným v zákoně stanovených případech náhrady škod z dopravních nehod, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly.

Jak si ověříte, zda se vás povinnost uhradit příspěvek do GF týká?

Je třeba ověřit, zda máte své vozidlo pojištěno. Pokud vyplyne, že není pojištěno, pak je nutno je pojistit, anebo vyřadit z registru vozidel. 

Je nutno ověřit, zda Vaše pojistná smlouva obsahuje všechny údaje o vozidle a tyto jsou aktuální. Pokud tomu tak není, může se Vaše vozidlo při porovnání informací s registrem vozidel jevit jako nepojištěné.

Údaji o vozidle rozumíme jeho registrační značku, identifikační číslo vozidla (VIN) a číslo technického průkazu. Hlášení změn identifikačních údajů Vašemu pojistiteli je Vaší povinností a pokud při provedené kontrole zjistíte, že údaje neodpovídají nebo si nejste jist, prověřte to a případně nechte opravit u Vašeho pojistitele. 

Pokud vozidlo nepoužíváte, ověřte si, zda je vozidlo řádně zapsáno v registru vozidel jako dočasně vyřazené z provozu. Pouze v takovém případě nemusíte platit pojištění. Pokud vozidlo používáte, byť jen občas, pak jej dočasně vyřadit nelze, protože dočasně vyřazené vozidlo nesmí vůbec na veřejnou komunikaci a navíc vozidlo nemá registrační značky a Vy nemáte ani osvědčení o registraci vozidla.

V registru vozidel si zjistěte, zda na sebe nemáte vedeno (registrováno, evidováno) nějaké starší vozidlo, které již, podle Vás, nevlastníte (takovým vozidlem může být např. i starší vůz z dědictví, dávno nepojízdný vůz rozebraný na náhradní díly nebo odstavený na zahradě či ve stodole, apod.). Pokud vyplyne, že na sebe máte vedeno takové vozidlo, musíte dát do pořádku zápis v registru vozidel (bylo-li vozidlo prodáno, pak oznámit změnu zapisovaných údajů - v tomto případě změnu vlastnictví, pokud vůz neexistuje nebo jej opravujete, pak trvale či dočasně vyřadit).

Výše příspěvku do garančního fondu

Příspěvek se hradí za každý den, za který není vozidlo pojištěno. Denní sazba je dána novelou zákona č. 168/1999 Sb., u osobních vozidel činí 50-70 Kč, vyšší je u vozidel nákladních - až 300 Kč.

Celkový příspěvek se vypočte takto: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění

Nárok na náklady uplatnění je dán zákonem a představuje zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.).

Přehled denních sazeb podle druhů vozidel:

 • motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm 20 Kč
 • motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm 30 Kč
 • osobní automobil s objemem válců motoru do 1 850 ccm 50 Kč
 • osobní automobil s objemem válců motoru nad 1 850 ccm 70 Kč
 • autobus 160 Kč
 • nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg 130 Kč
 • tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg 300 Kč
 • speciální vozidlo 80 Kč
 • přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg 30 Kč
 • zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 Kč
 • ostatní vozidla 60 Kč

Od kdy a za jaké období budu hradit příspěvek do garančního fondu?

S platností od 1. 1. 2009 se příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů hradí za každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěno. Tato povinnost se vztahuje na majitele a provozovatele nepojištěných motorových vozidel a vyplývá z §24c zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek do garančního fondu nemá zpětnou účinnost, tzn. nevztahuje se na období před 1. 1. 2009.
Kdo jsou osoby povinné hradit příspěvek do garančního fondu?

Osobami, které jsou povinny hradit příspěvek do garančního fondu, jsou dle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., vlastník a provozovatel vozidla evidovaného v registru vozidel. Stejně tak je to každá jiná osoba, která v registru vozidel zapsaná není, ale měla být (např. kupující/nový vlastník či dědic vozidla).

Všechny tyto osoby (pokud se jedná o odlišné osoby) jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká povinnost i druhému solidárnímu dlužníkovi. Zda a jak se tyto osoby následně vyrovnají mezi sebou je jejich interní záležitostí.
Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem?

Vlastník i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel. Jak změny vlastníka, tak i změny provozovatele podléhají oznamovací povinnosti na registru vozidel.
Jak se příspěvek do garančního fondu hradí?

Majitelé a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou vyrozuměni Českou kanceláří pojistitelů a vyzváni k úhradě příspěvku. Příspěvek do garančního fondu se hradí výlučně převodem z účtu (číslo účtu je uvedeno ve výzvě), anebo poštovní složenkou. Pro zjednodušení je předtištěná poštovní složenka k výzvě taktéž přiložena. Nikdy nehraďte nikomu příspěvek v hotovosti – šlo by s vysokou pravděpodobností o podvod, protože Česká kancelář pojistitelů platby v hotovosti vůbec nepřijímá.
Na co je příspěvek do garančního fondu?

Z garančního fondu jsou vypláceny zákonné kompenzace poškozeným, kteří utrpěli škodu v souvislosti s dopravní nehodou, kterou způsobilo nepojištěné vozidlo (bez účinného povinného ručení). Pro ilustraci: Řidiči nepojištěných vozidel způsobí ročně kolem 5 tisíc nehod. Celková výše jimi způsobených škod dosahuje cca 450 miliónů Kč ročně. Garanční fond je spravován Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) a přispívají do něj všechny pojišťovny, u kterých lze tzv. „povinné ručení“ uzavírat. Pojišťovnypak logicky svůj členský příspěvek promítnou do ceny „povinného ručení“. Na nepojištěné škůdce, tak doplácí slušní řidiči – poctiví plátci povinného ručení.

Proto byla do zákona č. 168/1999 Sb. (novelou č. 137/2008 Sb.) zavedena povinnost pro nepojištěné osoby hradit příspěvek do zmíněného garančního fondu. Nepojištění tedy od 1. 1. 2009 přispívají přímo na kompenzace těm osobám, které jsou poškozeny v souvislosti s dopravními nehodami způsobenými nepojištěnými vozidly.

Mám po dobu, za níž příspěvek platím, vozidlo pojištěno?

Nikoliv. Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla. Pojištění se sjednává dopředu pro případ neočekávaných/nahodilých situací. Příspěvek se hradí zpětně za nepojištěné období a slouží jako příspěvek nepojištěných osob do garančního fondu ke krytí výplaty z garančního fondu.

Zaplacením příspěvku se neřeší pokuta za nepojištěné vozidlo
Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla a tudíž ani „smazáním“ provinění proti zákonu. Přestupek je porušení zákona, které je jednorázově sankcionováno státem resp. jeho správním orgánem. Jeden přestupek – jedna sankce. Pokud vozidlo za rok, dva opět nepojistíte, nebo opakovaně vozidlo provozujete bez pojištění, opět můžete dostat pokutu ve správním řízení.

Povinnost nepojištěné osoby zaplatit příspěvek do garančního fondu má sice podobný sankční charakter jako pokuta, ale rozdíl je v účelu hrazení příspěvku. Pokuta je sankce za porušení zákona ukládaná a vybíraná správním orgánem, kdežto příspěvek do garančního fondu slouží ke krytí škod způsobených nepojištěnými vozidly.

Vymáhání příspěvku do garančního fondu
Na základě § 24c zákona č. 168/1999 Sb. vycházíme z informací o pojištěných vozidlech a jejich porovnání s Centrálním registrem vozidel podle § 15 téhož zákona.

Pokud ČKP zjistí nepojištěné vozidlo, pak zasílá výzvu k úhradě příspěvku, který narůstá každým dnem, po který je vozidlo nepojištěno. Obeslaná osoba má zákonnou 30 denní lhůtu na úhradu příspěvku, anebo doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Ke komunikaci s ČKP slouží „Dotazník“ s podrobným návodem, který je k výzvě přiložen. Pokud obeslaný na výzvu nereaguje ani neuhradí příspěvek, nebo pokud nedoloží údaje, které obeslaný tvrdil, následuje proces vlastního vymáhání příspěvku. Ten může pokračovat předáním či prodejem pohledávky inkasní společnosti. Zahájením vymáhání se vymáhaná částka navyšuje o náklady spojené s vymáháním. Pokud ani tato činnost nebude mít jasný výsledek, pak může pokračovat vymáhání podáním žaloby u soudu. Samozřejmě i náklady prohraného soudního sporu navýší celkovou částku příspěvku.

Každé vozidlo zapsané v registru vozidel musí mít ze zákona uzavřeno účinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. „povinné ručení“. Tato zákonná povinnost se vztahuje jak na vozidla aktivně používaná, tak na vozidla nepoužívaná (pozn. Pokud máte v dílně rozebraný starý „pionýr“, na kterém léta nejezdíte, stále je však zapsán v registru vozidel a máte jeho SPZ, i na něj musíte mít sjednáno povinné ručení).

Pokud povinné ručení k vozidlu nemáte, jedná se o přestupek proti zákonu a hrozí vám za něj následující sankce:

 1. Nepředložení zelené karty při silniční kontrole

 Mít u sebe platnou zelenou kartu, kterou se prokazuje pojištění, musí mít každý řidič vozidla. Pokud při silniční kontrole zelenou kartu nepředložíte nebo není platná (např. nepodepsaná, uvedena nesprávná či neaktuální registrační značka vozidla, skončila platnost), jde o přestupek, který s Vámi policie může vyřešit na místě. V tomto případě Vám může policista uložit blokovou pokutu ve výši 1 500 Kč.

Pokud není přestupek řešen na místě, ale postoupen do správního řízení, může v něm být uložena pokuta od 1 500 do 3 000 Kč. Ale i v případě vyřešení tohoto přestupku (nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole) oznamuje policie správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku provozování nepojištěného vozidla a správní orgán pak zahajuje příslušné šetření. I to je důvod, proč byste ve vlastním zájmu měli mít povinné ručení a i zelenou kartu vždy v pořádku.

 1.  Neuzavření pojištění ve lhůtě 14 dnů po zániku pojištění předchozího.

Málokdo si uvědomuje, že vlastník a provozovatel vozidla ručí i za situace, kdy je např. vozidlo v komisním prodeji v bazaru (pak postačí neopatrnost osoby při předváděcí jízdě, anebo špatné zabrzdění vozidla u prodejce) a způsobená škoda může být nemalá. Za vzniklou škodu pak odpovídá jak vlastník vozidla, tak jeho provozovatel (pokud se jedná o odlišnou osobu). Bohužel mnoho motoristů hřeší na to, že na těch "pár týdnů" se to nějak vyřeší.

Porovnáním dat pojistitelů o pojistných smlouvách s daty Centrálního registru vozidel identifikuje ČKP tyto situace a oznamuje je správním orgánům, které vedou dopravně-správní agendu, a správní orgán s přestupcem zahajuje správní řízení. V jeho rámci musí vlastník prokázat platné pojištění a neučiní-li tak, může mu být uložena pokuta od 2 500 do 20 000 Kč.

 1.  Provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti

Pokud bude vozidlo provozováno bez "povinného ručení", pak jde o přestupek, za který je ukládána pokuta od 5 000 do 40 000 Kč.

Přestupky a sankce související s provozováním vozidla bez pojištění odpovědnosti Nepředložení dokladu o pojištění policistovi při silniční kontrole (sankce pro řidiče vozidla)   1 500 – 3 000 Kč v blokovém řízení – 1 500 Kč

Neodevzdání SPZ do „depozita“ (sankce pro vlastníka vozidla)   2 500 – 20 000 Kč

Provozování vozidla bez pojištění   5 000 – 40 000 Kč v příkazním řízení – 5 000 Kč

Rozdíl mezi pokutou za přestupky a povinností uhradit příspěvek do garančního fondu Pokuta za přestupek je sankcí ze strany státu (jeho správního orgánu) za porušení zákona. Je-li přestupek spáchán, postihne přestupce poměrně citelná finanční sankce (až 40 000 Kč). Vybraná pokuta náleží místně příslušnému úřadu, který přestupek řešil (zpravidla tedy vaší obci). Povinnost nepojištěné osoby zaplatit příspěvek do garančního fondu má také sankční charakter, protože přichází v úvahu tehdy, jestliže bylo provozováno nepojištěné vozidlo v rozporu se zákonem. Tuto sankci však neřeší žádný správní orgán, ale uplatňuje ji podle zákona ČKP.

Přibližně každé deváté vozidlo registrované v České republice nemá povinné ručení. Jejich řidiči způsobí každoročně kolem 5 tisíc nehod. Celková výše těchto škod dosahuje cca 450 mil. Kč ročně. Na rozdíl od případů, kdy je pojištění řádně uzavřeno a kdy škody hradí příslušná pojišťovna, nese finální zodpovědnost za náhradu nepojištěné škody viník nehody. Alarmující jsou skutečné příběhy, kdy řidiči nepojištěných vozidel, často velmi mladí, zavinili vážnou dopravní nehodu, při které způsobili několikamiliónové škody na zdraví. Následně po celý život splácí náklady na jejich léčbu a zdravotní péči.

I přesto, že jezdit s vozidlem bez povinného ručení je nezákonné, řada lidí této povinnosti nedbá. Řidiči nepojištěných vozidel se vystavují značnému riziku. Za své jednání mohou dostat pokutu či přijít o řidičský průkaz, ale do největších potíží se dostanou, pokud způsobí dopravní nehodu. Náhrady škody vymáhané na řidiči nepojištěného vozidla může dosáhnout až miliónů korun.

Pokud škodu způsobí nepojištěný řidič, vstupuje do hry Česká kancelář pojistitelů, aby z garančního fondu, který spravuje, a do kterého přispívají pojišťovny poskytující na českém trhu povinné ručení, uhradila poškozeným jejich oprávněné nároky. Následně, a to velmi účinně, vymáhá veškerou vyplacenou úhradu škody na viníkovi.

Je třeba si uvědomit, že často i drobný dopravní přestupek může mít zcela fatální následek. V případě, že vozidlo nemá uzavřenérpovinné učení, uhradí nakonec veškeré škody ten, kdo toto pojištění zanedbal. Mnohdy se může jednat i o statisícové či milionové škody, zejména pokud došlo při nehodě k úmrtí nebo zranění s trvalými následky. Často jde o velmi smutné případy lidí, kteří zanedbali pojištění, a potom vozidlo půjčili třeba kamarádovi, který způsobil nehodu. Tito lidé pak museli hradit obrovské škody a nezřídka skončili v exekuci a přišli o veškerý majetek. Přitom se nejednalo o klasické dlužníky-neplatiče, ale o slušné lidi, kteří jen zapomněli uzavřít pojištění nebo hradit pojistné. Proto nelze jinak než doporučit opravdu pečlivě hlídat pojištění svého vozidla.

Nejrizikovější skupinou jsou mladí muži

Mezi viníky nepojištěných škod jsou nejčastěji zastoupeni muži (80 %) a bývají spíše mladší - dvě třetiny jsou v kategorii do 36 let. Nehody jsou často způsobeny pod vlivem alkoholu nebo v důsledku nepřiměřené rychlosti. Výrazně vyšší frekvence nepojištěných škod způsobených pod vlivem alkoholu potom vychází na nehody způsobené o letních víkendových večerech a nocích (tzv. disko nehody).

Následky si nesou celý život

I hmotné škody v řádech desetitisíců korun dokáží znepříjemnit nepojištěnému škůdci život. V případě újmy na zdraví mnohdy nastává situace, že škodu po způsobené nehodě budou splácet až do smrti. Ve srovnání s tím je zaplacení povinného ručení ve výši několika tisícovek ročně zanedbatelnou položkou.

Vybrané příklady nepojištěných škod, které se skutečně staly (pro znemožnění identifikace škůdce či poškozeného byly upraveny některé identifikační údaje):

Příklad ze života č. 1

Řidič nepojištěné Škody 120 L, 62 let, nezvládl pravotočivou zatáčku. Při rychlé jízdě se dostal do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Felicií. Obě vozidla po nárazu vyjela mimo silnici. Při nehodě nedošlo k žádné újmě na zdraví. Věcná škoda dosáhla výše 63 550 Kč. K nehodě došlo v květnu 2004. ČKP poškozenému uhradila veškeré oprávněné nároky a na škůdci vymohla celý obnos vyplacené úhrady. První pohledávku uhradil škůdce až na výzvu externího vymáhacího partnera ČKP, druhá pohledávka byla rozdělena do 26 splátek. Celkově viník zaplatil 75 430 Kč (věcná škoda + náklady vymáhacího partnera + úroky). Orientační sazba povinného ručení pro vůz škůdce v roce 2004: 3 500 Kč/rok.  

Příklad ze života č. 2

Pětadvacetiletý řidič osobního nepojištěného automobilu Peugeot 406 nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do vozidla Škoda Octavia, které bylo nárazem posunuto na další vozidlo Mazda 626. Nedošlo k žádné újmě na zdraví. Věcná škoda dosáhla výše 520 255 Kč. K nehodě došlo v únoru 2006. ČKP z garančního fondu uhradila poškozeným veškeré oprávněné nároky a na škůdci vymohla veškerou vyplacenou úhradu škody. Tu vlastník vozidla uhradil ve 3 splátkách. Orientační sazba povinnéhoručení pro vůz škůdce v roce 2007: 8 000 Kč/rok.  

Příklad ze života č. 3

Nezletilý, 15letý mladík, na nepojištěném motocyklu Jawa 50 v důsledku nepřiměřené rychlosti vyjel mimo vozovku do lesa, kde havaroval a došlo k těžkému zranění jeho spolujezdce. Věcná škoda činila 0 Kč, způsobená škoda na zdraví spolujezdce však činí 20 390 485 Kč. K nehodě došlo v červenci roku 2007. Z garančního fondu ČKP postupně hradí veškeré oprávněné nároky. Zatím jsou proplaceny náklady na léčení ve výši 153 482 Kč. ČKP vymáhá uhrazené škody na viníkovi. Vzhledem k nezletilosti dlužníka jsou spolu s ním povinni danou pohledávku hradit i jeho rodiče. Dobu úhrady dluhu nelze zatím určit. Aktuální dluh škůdce je 193 030 Kč a zatím zůstává neuhrazen. ČKP předala vymáhání pohledávky externí advokátní kanceláři. Odhadovaná suma budoucích pohledávek je 20 237 000 Kč. Orientační sazba povinného ručení pro vozidlo škůdce v roce 2007: 300 Kč/rok.  

Dejte si věci do pořádku, dokud je čas!

Jak?

 • Pravidelnými platbami povinného ručení!
 • Vyřazením nepojištěného vozidla z registru vozidel!
 • Sdílet článek:

Nejlevnější povinné ručení s nabídkou všech pojišťoven

POJIŠTĚNÍ

Jak dlouho vydrží alkohol v krvi?

Bez dobrého piva či vína se obejde málokterá společenská sešlost. Tím spíš teď na začátku léta. Problém ovšem je, pokud se poté chcete vydat do svého domova automobilem. Jak dlouho vydrží alkohol v krvi a jak dopomoct jeho odbourání?

POJIŠTĚNÍ

Do kdy je povinná autosedačka pro děti?

Pokud máte malé děti, jistě vám záleží na tom, abyste je v automobilu převáželi co nejbezpečněji a rovněž abyste dodržovali předepsaná pravidla. Mezi ty patří i správné používání autosedačky, která by měla být úměrná věku dítěte.

POJIŠTĚNÍ

Jaký je postih za neplacení povinného ručení?

Jezdit bez povinného ručení se nevyplácí. Řidič, který jezdí nepojištěným vozem, riskuje nejen pokutu, ale i placení nemalé částky v případě, že zaviní autonehodu.

Spojte se s námi